Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivaciously /vi'vei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hoạt bát, [một cách] sôi nổi