Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivaciousness /vi'veiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính hoạt bát, tính nhanh nhảu