Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    sôi nổi, hoạt bát (nhất là về một phụ nữ)
    (thực vật)sống dai