Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivaria /vai'veəriəm/  

  • Danh từ (số nhiều vivaria)
    nơi nuôi dưỡng sinh vật (để nghiên cứu...); vườn thú