Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viva voce /,vaivə'vəʊsi/  /,vaivə'vəʊt∫i/

 • Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ)
  kỳ thi vấn đáp (ở đại học)
  dự một kỳ thi vấn đáp
  Phó từ
  bằng miệng, bằng vấn đáp