Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivarium /vai'veəriəm/  

  • Danh từ
    nơi nuôi động vật với điều kiện gần tự nhiên