Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bằng lời nói; nói miệng
  kỳ thi miệng, kỳ thi vấn đáp
  truyện được truyền miệng [từ thế hệ này sang thế hệ khác]
  [thuộc] miệng, [về] miệng; bằng đường miệng
  oral hygiene
  vệ sinh miệng
  thuốc ngừa thai uống bằng đường miệng
  Danh từ
  kỳ thi miệng
  he failed the oral
  nó trượt kỳ thi miệng

  * Các từ tương tự:
  orally