Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (ngôn ngữ học) kêu
  voiced consonant
  phụ âm kêu

  * Các từ tương tự:
  voicedness, -voiced