Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

participation /pɑ: tisi'pei∫n/  

  • Danh từ
    sự tham gia, sự tham dự

    * Các từ tương tự:
    participational