Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xe, xe cộ
  xe có động cơ
  a space vehicle
  tàu vũ trụ
  vehicle for something
  phương tiện truyền bá
  dùng báo chí làm phương tiện truyền bá chính kiến của mình

  * Các từ tương tự:
  Vehicle currency