Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conduit /'kɒndit/  /'kɒndju:it, 'kɒndwit/

  • Danh từ
    ống dẫn chất lỏng
    dây cáp