Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người chở; vật chở
  hãng vận chuyển (hàng hóa, hành khách)
  đường bay này là một trong những hãng vận chuyển quốc tế lớn nhất châu Mỹ
  cái đèo hàng (ở xe đạp)
  strap a parcel to the carrier
  buộc một gói vào cái đèo hàng
  vật truyền bệnh, người truyền bệnh
  muỗi là vật truyền bệnh sốt rét
  như aircaft-carrier
  như carrier bag

  * Các từ tương tự:
  carrier bag, carrier cable, carrier channel, carrier pigeon, carrier-borne, carrier-nation, carrier-pigeon