Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmitter /trænz'mitə[r]/  

 • Danh từ
  máy phát (vô tuyến…)
  người truyền; vật truyền
  a transmitter of disease
  vật truyền bệnh

  * Các từ tương tự:
  transmitter-receiver