Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmitter-receiver   

  • Danh từ
    (vt transceiver) máy thu phát vô tuyến