Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều spokesmen /spəʊksmən/; spokeswoman /'spəʊkswʊmən/; số nhiều spokeswomen /'spəʊkswi-min/)
    người phát ngôn