Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ và quá khứ phân từ của say
    (thành ngữ) như aforementioned
    xem say