Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ rumor)
  tin đồn
  rumour has it (goesthat
  người ta đồn rằng

  * Các từ tương tự:
  rumoured, rumourmonger