Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tittle-tattle /'titltætl/  

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  chuyện tầm phào; chuyện ngồi lê đôi mách
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  nói chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mách

  * Các từ tương tự:
  tittle-tattler