Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ rumored)
  theo lời đồn; đồn đại
  vụ kết hôn mà người ta đồn đại giữa ông hoàng và cô vũ nữ thực tế có đâu
  it's rumoured that there'll be an election this year
  người ta đồn là năm nay sẽ có một cuộc bầu cử
  he is rumoured to have left the country
  người ta đồn là anh ta đã bỏ nước ra đi