Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tidings /'taidiŋz/  

  • Danh từ
    số nhiều (cổ hoặc đùa)
    tin tức
    have you heard the glad tidings?
    anh đã nhận được tin vui chưa?