Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thông tin không chính xác (viết tắt) của informal information

    * Các từ tương tự:
    infold, infolder, infoldment, inform, informal, Informal sector, informality, informally, informant