Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

information /ˌɪnfɚˈmeɪʃən/