Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intelligence /ɪnˈtɛləʤəns/