Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alertness /ə'lɜ:tnis/  

  • Danh từ
    sự cảnh giác, sự tỉnh táo
    sự linh lợi