Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perspicacity /,pɜ:spi'kæsəti/  

  • Danh từ
    sự sáng suốt