Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

understanding /ˌʌndɚˈstændɪŋ/