Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sagacity /sə'gæsəti/  

  • Danh từ
    sự khôn ngoan; sự minh mẫn