Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khôn ngoan, tính già giặn, tính chính chắn