Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adroitness /ə'drɔitnis/  

  • Danh từ
    sự khéo léo