Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concordat /kən'kɔ:dænt/  

  • Danh từ
    giáo ước (điều ước ký giữa giáo hòang và chính phủ một nước)