Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expertness /'ekspɜ:tnis/  

  • Danh từ
    sự thành thạo
    the expertness of her driving surprised him
    sự lái xe thành thạo của cô ta đã làm anh ngạc nhiên