Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensitiveness /'sensitivnis/  

  • Danh từ
    tính có cảm giác; sự dễ cảm; sự nhạy cảm
    tính nhạy