Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

of /ˈʌv/  /əvBrit ˈ{scriptainv}vəvə/