Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

percipience /pə'sipiəns/  

  • Danh từ
    sự hiểu nhanh, sự nhận thức nhanh
    sự thấu hiểu; sự sáng suốt