Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [noncount] informal :information

    * Các từ tương tự:
    infomercial, inform, informal, informant, information, information superhighway, informative, informed, informed consent