Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh, cũ, khẩu ngữ) thông tin
  give me the gen on this new project
  cho tôi biết thông tin về dự án mới này
  (viết tắt của General) đại tướng
  Động từ
  -nn- genning, genned
  gen [somebody] up [on something]
  thu thập (cung cấp) thông tin
  ông ta đã được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án mới

  * Các từ tương tự:
  gena, gendarme, gendarmerie, gender, gene, genealogic, genealogical, genealogically, genealogist