Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genealogist /dʒi:ni'ælədʒist/  

  • Danh từ
    nhà phả hệ học