Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genealogical /dʤi:niə'lɒdʒikəl/  

 • Tính từ
  (thuộc) phả hệ
  a genealogical tree
  cây phả hệ

  * Các từ tương tự:
  genealogically