Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genealogically /dʒi:niə'lɒdʒikəli/  

  • Phó từ
    về mặt phả hệ, theo phả hệ