Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc phổ hệ

    * Các từ tương tự:
    genealogical, genealogically