Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gendarmerie /'ʒɒ:ndɑ:məri/  

  • Danh từ
    số nhiều
    lực lượng sen đầm, lực lượng hiến binh
    sở sen đầm, sở hiến binh