Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gendarme /'ʒɒ:ndɑ:m/  

  • Danh từ
    sen đầm, hiến binh (Pháp)

    * Các từ tương tự:
    gendarmerie