Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gender /'dʒendə[r]/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học) giống
  masculine gender
  giống đực
  feminine gender
  giống cái
  giới, giới tính
  nam giới và nữ giới