Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrewdness /'∫ru:dnis/  

  • Danh từ
    sự tinh khôn, sự sắc sảo