Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/