Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ma trận Thông tin
    Ma trận gồm các đạo hàm bậc hai của HÀM XÁC SUẤT trong ước lượng xác suất lớn nhất của mô hinh kinh tế lượng