Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  bọc, quấn
  ôm
  xếp thành nếp, gấp nếp lại

  * Các từ tương tự:
  infolder, infoldment