Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jungle /'dʒʌηgl/  

 • Danh từ
  rừng rậm (nhiệt)
  mớ hỗn độn
  the jungle of tax laws
  một mớ hỗn độn những luật lệ thuế má
  the law of the jungle
  xem law

  * Các từ tương tự:
  jungle fever