Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hearsay /'hiəsei/  

  • Danh từ
    tin đồn
    you shouldn't believe that – it's just hearsay
    anh không nên tin vào cái đó, chỉ là tin đồn thôi