Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đuôi (tàu, thuyền)
    (cách viết khác poop deck) boong đuôi (boong ở đuôi tàu thuyền)

    * Các từ tương tự:
    poop deck, pooped, pooped out